Výroční zpráva 2013

 

Název

Občanské sdružení SENSEN klub při Krajské knihovně v Pardubicích

 

Sídlo

Pernštýnské náměstí 77, Pardubice 530 02

 

Registrace u Ministerstva vnitra 10. 6. 2013 pod č.j. VSI1-1/03 626/13-R

 

IČ: 01775138

 

Bankovní spojení

2800535846/2010

 

Orgány sdružení:

nejvyšší orgán je sešlost, která se schází nejméně 1x za rok

činnost sdružení řídí výbor

 

Složení výboru:

Alena Jansová – ambasador

Ing Hana Hemerová – předseda

Eva Blažková – místopředseda

Ing. Magdalena Zmatlíková – pokladník

 

Statutární zástupce: předseda výboru

 

E-mail: sensenpce@centrum.cz

Web: https://sensen-klub-pardubice.webnode.cz/

 

Vznik a poslání

Klub SENSEN při Krajské knihovně Pardubice je součástí celorepublikové aktivity Konta Bariéry při Nadaci Charty 77. Vznikl jako volné sdružení seniorů v listopadu 2012, v květnu roku 2013 byla podána žádost o registraci u Ministerstva vnitra jako Občanské sdružení SENSEN klub při Krajské knihovně v Pardubicích

 

Činnost klubu

Nejsme zde sami pro sebe, ovšem nejsme sociální službou. Myšlenku aktivního stáří uplatňujeme i ve svém soukromí a snažíme se ji co nejvíce rozšířit. Je to dobrá a levná prevence proti samotě, depresím a zhoršování zdravotního stavu.

Členové se aktivně zapojují do pořádání akcí z oblasti sportovní, vzdělávací i kulturní. Tyto akce jsou určeny i veřejnosti v Pardubicích, a to nejen seniorské.

Spoluprácjeme s Krajskou knihovnou, vypomáháme při různých akcích pro veřejnost. Chodíme pravidelně číst do dětského oddělení a zapojujeme se do jeho výtvarné činnosti, hrajeme s dětmi deskové hry.

Přehled akcí uskutečněných v roce 2013

Akce v knihovně

- spolupráce při akci KK „Velikonoce na zámku“

- spolupráce s dětským oddělením KK, pravidelné čtení dětem, výtvarná činnost, deskové hry

- tvoření keramik pro„strom poznání na věky“.Výsledek bude trvale v Krajské knihovně

- pomoc na vyhlášení výsledků čtenářské soutěže Lovci perel (výtvarná dílna, hry a soutěže)

- slavnostní otevření Vendelínovy klubovny v dětském oddělení s bohatým doprovodným programem, kde se podíleli i senioři čtením dětem

  • spolupráce s KK při akci Den pro dětskou knihu, včetně zabalení balíčků s knihami a jejich distribuce do vybraných zařízení. Veřejnou sbírku knížek zabezpečovali členové SENSEN klubu

 

Exkurze a přednášky

- přednáška s promítáním dokumentu CBC, filozofie a úvahy o lidském bytí. Dokument od  Davida Takayoshi Suzuki vedl k diskusi o dění ve společnosti.

- zpívání v klubu SENSEN

- přednáška o zdravé výživě, pro zájem ještě přednáška o bylinkách

- přednáška Městské policie – kriminalita na seniorech

- účast členů klubu SENSEN na prvním ročníku festivalu SENSEN v Praze

- přednáška o komunitním plánování v Pardubicích

- tvůrčí jazyková dílna - hlasité čtení, práce s textem, deklamace, rytmus a dechová cvičení - vše s lektorkou R.Klečkovou

- hudební pořady o Jiřím Suchém a Od opery k muzikálu

- literární pořad o Karlu Čapkovi

- přednáška MUDr. Varvařovského O infarktu

- účast na celostátní akci vyhlášení Seniora roku 2013, naše navržená členka postoupila do nejužšího výběru nominantů

- závěrečné Vánoční posezení ve Spolkovém domě

 

Výlety a sportovní aktivity

- výlet do zaniklé obce Lepějovice

- cyklistický výlet do Choltic

- koloběžky mezi mosty, koloběžky nejen pro seniory

- výlet do Slatiňan, prohlídka zámku, hřebčína, muzeum

- výlety do kostelů v Dříteči a v Rozhovicích za freskami pardubického výtvarníka p. Vokolka

- vycházka /výstup/ na Telekomunikační věž v Pardubicích

- výlet do Poděbrady, exkurze do skláren a výšlap na hradiště v Libici n.Cidl.

 

Návštěvy výstav, exkurze

- exkurze do Integračního centra sociálních aktivit Kosatec ve Sladkovského ulici

- exkurze v knihovně. Seznámení s internetovými stránkami klubů SENSEN

- návštěva kina - promítání filmu ŠMEJDI

- Muzejní noc aneb Buďte v obraze, koncert, přednáška, výstavy

- návštěva výstavy na zámku - motýli

- návštěva výstavy Ot. Nejedlého a čtení jeho zápisků p. Josefem Vránou /VČD/

- návštěva galerie - obrazy z muzea ve Skutči, expozice českého umění 1. pol. 20. století

- každý měsíc jsme navštívili alespoň 1x výstavy na zámku a v galerii

 

Počítačová gramotnost

Díky vstřícnosti knihovny jsme v její učebně uskutečnili cca 20 dvouhodinových konzultací počítačové gramotnosti při průměrné účasti 6 lidí. Konzultace vedli členové klubu.

 

Přehled hospodaření v roce 2013

Počet členů k 31.12.2013: 46

 

Příjmy

 

Členské příspěvky 60 Kč /46 členů 2 760,-

Dobrovolné vstupné na přednášky 140,-

Dotace 3 000,-

 

Celkem příjmy: 5 900,-

 

Výdaje:

Pořízení razítka 200,-

Tiskopisy 101,-

Kopírování 20,-

Poštovné 29,-

Exkurze sklárny Poděbrady 60,-

Kancelářské potřeby 89,-

Květiny 60,-

Čerpání dotace na vánoční posezení 3 000,-

Celkem výdaje 3 559,-

Zůstatek 2 341,-

 

 

Poděkování

Poděkování patří KK Pardubice, která nám byla nápomocna radou a technickým zázemím a poskytla nám prostor ke schůzkám. Jmenovitě paní ředitelce Bc.Radomíře Kodetové a koordinátorce paní Mgr. Ivetě Komárové. Věříme, že naše spolupráce s knihovnou bude i nadále pokračovat.

Poděkování patří Radě SENSEN, která nám je dobrou inspirací k naší činnosti a za akce, které pro kluby organizují.

Poděkování patří i Magistrátu města Pardubice za vstřícnost a projevenou důvěru, kterou nám projevilo tím, že nám poskytlo finanační podporu.