Výroční zpráva 2014

 

 

Klub SENSEN spolek při Krajské knihovně v Pardubicích

 

 

S í d l o

 

Pernštýnské náměstí č.77, 530 02 Pardubice

Registrace u Ministerstva vnitra 10.6.2013. pod č.j. VSI 1-1/03 626/13-R

IČ: 01775138

 

B a n k o v n í s p o j e n í

 

2800535846/2010

Fio banka, Pardubice

 

 

O r g á n y s p o l k u

 

Činnost spolku řídí výbor

 

Nejvyšší orgán je schůze členů, která se schází nejméně 1x ročně

 

S l o ž e n í v ý b o r u

 

Eva Blažková – předseda

Alena Jansová – ambasador

Ing. Magdalena Zmatlíková – pokladník

Helena Šejvlová – člen

 

S t a t u t á r n í z á s t u p c e

 

Předseda výboru

 

 

 

e-mail: sensenpce@centrum.cz

 

web: https://sensen-pardubice8.webnode.cz/

 

V z n i k  a po s l á n í

 

Spolek je součástí celorepublikové aktivity Konta Bariéry při Nadaci Charty 77. Vznikl jako volné sdružení seniorů v listopadu 2012. V květnu 2013 byla podána žádost o registraci u Ministerstva vnitra jako Klub SENSEN při Krajské knihovně v Pardubicích. Naší snahou je udržet se i v seniorském věku v tělesné a duševní svěžesti, což je nejlepší ochrana před pocitem osamění, a právě tak využití zkušeností a potenciálu ku prospěchu dalším lidem naší společnosti.

 

 

Č i n n o s t k l u b u

 

Nejsme sociální službou, ani ji nechceme nahrazovat.

Nejsme zde sami pro sebe, myšlenku aktivního stáří uplatňujeme v soukromí a šíříme ji ve svém okolí. Nabízíme své zkušenosti a síly dalším. Naše přednášková činnost je určena i širší veřejnosti. Spolupracujeme s Krajskou knihovnou v dětském oddělení – předčítání knih, výtvarná činnost. Výhledově, od r.2015 budeme předčítat i v knihovně MO3 – Dubina.

Pořádáme výlety, vycházky, exkurze. Jezdíme do divadla a chodíme plavat. Ve dvou kurzech jsme se učili zacházení s tabletem.

 

 

C o s e p o d a ř i l o

 

Přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové – Soužití generací byla hojně navštívena i pardubickou veřejností.

Za úspěch lze považovat cyklus tří přednášek HZS Pardubického kraje na téma Požár, Povodně, Únik nebezpečných látek.

Úspěšnou akcí byla i spolupořadatelská činnost na Sportovních hrách seniorů ve spolupráci s MO3 – Dubina, kde jsme pomáhali zajišťovat chůzi s hůlkami a zajistili osvětu a měření tlaku v rámci kampaně JEDNEJ RYCHLE, ZACHRAŇ ŽIVOT, která probíhala pod záštitou České kardiologické společnosti a Ministerstva zdravotnictví.

S kladným ohlasem veřejnosti se setkala i naše pomoc při akci Krajské knihovny Den pro dětskou knihu /pohoštění, organizační pomoc/.

Naše pomoc při akcích Velikonoce a Dožínky na zámku nám přinesla mnoho potěšení při tvoření s dětmi pod záštitou Krajské knihovny.

 

P ř e h l e d a k c í

 

Výlety, vycházky, exkurze

 

    1. Vycházka vojenský prostor Vinice

  1. vycházka Rybitví, Bohdaneč

14.3. výlet do Slatiňan

12.6. výlet na výstavu růží Lysá nad Labem

16.9. výlet Pevnost Josefov, pevnostní hřbitov

1.10. výlet Praha – vyhlášení Senior roku

19.11.exkurze mlýn Janderov

4.12. výlet do Prahy, Výstava v Betlémské kapli, vánoční trhy Staroměstské náměstí, Veletržní palác – charit. aukce obrazů

 

Kultura

 

16.3. Měst. divadlo Brno muzikál Flash dance, 8 osob

26.3. zájezd s VČG do Prahy – Salmovský palác, Ludvík Kuba ,10 osob

3.6. Opera Brno – Liška Bystrouška, návštěva vily Tugendhat, 13 osob

14.6. Divadlo Semafor Praha ,Co na světě mám rád, 3 osoby

25.9. Divadlo Hybernia Praha, Marie Antoineta, 13 osob

17.10. Divadlo ABC Praha, Skořepinky, 6 osob

13.11. Divadlo ABC Praha, V + W Revue, 13 osob

4.12. Divadlo U Valšů Praha, 16 osob

15.12. Vánoční besídka v klubu Kosatec

 

Sport

 

17.9. Sportovní hry pro seniory na Dubině

20.9. – 15.11. 1x týdně vycházka s hůlkami

 

Přednášky, vzdělávání

 

27.1. přednáška o Svatopluku Macharovi, p.Bažant

10.2. přednáška o přírodě a její ochraně, p.Novotný

24.2. hudební pořad o Edith Piaf ,pí Grohová

6.3. školení o práci s tabletem /10 osob/

10.3. přednáška o Venezuele, p. Adámek

17.3. školení Finanční gramotnost a pojištění vkladů

7.4. přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové – Soužití generací

28.4. přednáška HZS – únik nebezpečných látek

5.5. přednáška Válečné Pardubice, pí Jará

25.9. přednáška Mgr. Halíře – Duševní zdraví seniorů

6.10. přednáška Peníze, investice, zhodnocení, p. Matucha

20.10.přednáška HZS – prevence požáru

3.11. beseda s pracovníky Komerční banky/dotazy, informace/

24.11.přednáška HZS – povodně

6.11. školení práce s tabletem /10 osob/

 

 

 

Přehled hospodaření v roce 2014

 

Počet členů k 31.12. 2014: 64

 

Příjmy

 

Zůstatek z r. 2013 2 348

Členské příspěvky 60 Kč /64 členů 3 840,-

Dary 52,-

Dotace na podporu volného času 10 000,-

Dotace na přednášky a drobné sportovní aktivity 3 000,-

 

Celkem příjmy: 19 233,-

 

Výdaje:

 

Materiálové výdaje 251,-

Náklady na činnost (vánoční besídka, besedy) 1 711,-

Čerpání dotace na podporu volného času 10 000,-

Čerpání dotace na přednášky a sportovní činnost 13 000,-

 

Celkem výdaje 14 962,-

 

Zůstatek 4 271,-

 

 

 

 

 

 

Poděkování

 

 

Poděkování patří KK Pardubice, která nám byla nápomocna radou a technickým zázemím a poskytla nám prostor ke schůzkám. Jmenovitě paní ředitelce Bc.Radomíře Kodetové a koordinátorce paní Mgr. Ivetě Komárové. Věříme, že naše spolupráce s knihovnou bude i nadále pokračovat.

 

 

Poděkování patří Radě SENSEN, která nám je dobrou inspirací k naší činnosti a za akce, které pro kluby organizují.

 

 

Poděkování patří i Magistrátu města Pardubice za vstřícnost a projevenou důvěru, kterou nám projevilo tím, že nám poskytlo finanační podporu.